Meteen naar de inhoud
Home » Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Ikdichterbij

Inhoudsopgave

Artikel   1 – Definities
Artikel   2 – De ondernemer
Artikel   3 – Toepasselijkheid
Artikel   4 – Het aanbod
Artikel   5 – De overeenkomst
Artikel   6 – Herroepingsrecht
Artikel   7 – Kosten in geval van herroeping
Artikel   8 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel   9 – De prijs
Artikel 10 – Conformiteit en garantie
Artikel 11 – Levering en uitvoering
Artikel 12 – Betaling
Artikel 13 – Klachtenregeling
Artikel 14 – Nederlands recht

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de klant, als natuurlijke persoon, die een overeenkomst aangaat met Ikdichterbij;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst;
 5. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten of diensten aan consumenten aanbiedt;
 6. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij uitsluitend gebruik wordt gemaakt van digitale communicatie;
 7. Algemene Voorwaarden: de geldende Algemene Voorwaarden van Ikdichterbij.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

 1. Bedrijfsgegevens
  Bedrijfsnaam: Ikdichterbij
  KVK-nummer: 81303564
  Btw-nummer: NL003559976B68
 2. Contactgegevens
  Website: https://www.ikdichterbij.nl
  Telefoonnummer: +31615683920
  E-mailadres: info@ikdichterbij.nl
  Postadres: Op aanvraag

Artikel 3 – Toepasselijkheid 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Ikdichterbij en op elke overeenkomst tussen Ikdichterbij en de consument.
 2. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld of is deze gemakkelijk vindbaar voor de consument via ikdichterbij.nl.
 3. Deze algemene voorwaarden kunnen door de consument worden opgeslagen.
 4. Wanneer één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op een later moment worden aangepast, dan blijft de overeenkomst voor het overige in stand.
 5. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn genoemd, of onduidelijkheden over de inhoud ervan, worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Als een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of bijzondere voorwaarden heeft, wordt dit in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend en Ikdichterbij mag het aanbod wijzigen.
 3. Het aanbod bevat een volledige omschrijving van de aangeboden producten. De omschrijving is gedetailleerd genoeg om een goede beoordeling door de consument mogelijk te maken.
 4. Vergissingen of fouten in het aanbod binden Ikdichterbij niet.
 5. Alle afbeeldingen en specificaties in het aanbod zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot een vergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 6. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de producten. Ikdichterbij kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten. 
 7. Over elk aanbod is voldoende informatie te lezen, zodat voor de consument duidelijk is wat de rechten en plichten zijn, die aan het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
 • de prijs inclusief belastingen;
 • de verzendkosten;
 • de manier waarop de overeenkomst tot stand zal komen;
 • of het herroepingsrecht van toepassing is;
 • de manier van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 • of de overeenkomst wordt gearchiveerd en hoe deze te raadplegen is;
 • de manier waarop de consument zijn of haar gegevens kan controleren en aanpassen; en
 • de gedragscodes waar Ikdichterbij aan voldoet en waar de consument deze gedragscodes kan raadplegen.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de consument een bestelling plaatst.
 2. Wanneer de consument een bestelling plaatst, bevestigt Ikdichterbij de ontvangst van de bestelling.
 3. Ikdichterbij zorgt voor een veilige digitale omgeving en veilige overdracht van data.
 4. Ikdichterbij heeft het recht een bestelling of aanvraag te weigeren of er bijzondere voorwaarden aan te verbinden.
 5. Ikdichterbij zal de volgende informatie beschikbaar stellen of opvraagbaar maken:
  a. waar de consument met vragen of klachten terecht kan;
  b. of en hoe de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken;
  c. informatie over garanties na aankoop;
  d. de in artikel 4 lid 3 genoemde productgegevens, tenzij deze informatie al aan de consument is verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

 1. Bij de aankoop van producten mag de consument gedurende 14 dagen de overeenkomst zonder opgave van redenen ontbinden. Deze bedenktermijn gaat in na de dag van ontvangst van het product door de consument of een vertegenwoordiger van de consument.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wil behouden.
 3. Als de consument van het herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en eventuele verpakking aan Ikdichterbij retourneren, volgens de instructies van Ikdichterbij.
 4. Wanneer de consument gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, per e-mail te laten weten aan Ikdichterbij.
 5. Nadat de consument aan Ikdichterbij heeft laten weten te willen retourneren, dient hij het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde producten tijdig zijn teruggestuurd door middel van een bewijs van verzending.
 6. Als de klant na afloop van de in lid 4 en 5 genoemde termijn niet heeft laten weten gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht of het product niet aan Ikdichterbij heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping 

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Ikdichterbij zal het betaalde bestelbedrag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is de voorwaarde dat het product is terugontvangen door Ikdichterbij.
 3. Terugbetaling zal gebeuren via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt, tenzij de consument en Ikdichterbij een andere betaalmethode overeenkomen.
 4. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument, is de consument aansprakelijk.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

 1. Ikdichterbij sluit het herroepingsrecht uit voor producten:
  a. die door Ikdichterbij zijn vervaardigd of aangepast volgens specificaties van de consument, zoals ‘made-to-order’ producten en op maat gemaakte of aangepaste producten; of
  b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn.

Artikel 9 – De prijs

 1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 2. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van technische fouten en druk- en typfouten. Ikdichterbij is niet verplicht het product voor de foutieve prijs te leveren.

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie

 1. Ikdichterbij zorgt ervoor dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de bij het aanbod vermelde productinformatie en aan de redelijke eisen van deugdelijkheid of bruikbaarheid.
 2. Verkeerd geleverde producten dienen binnen 14 dagen na levering aan Ikdichterbij schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te gebeuren in de originele verpakking en staat.
 3. Nieuwe producten komen in aanmerking voor 12 maanden garantie.
 4. De garantie geldt niet indien de consument de geleverde producten heeft bewerkt, beschadigd of onzorgvuldig behandeld.

Artikel 11 – Levering en uitvoering

 1. Ikdichterbij zal zorgvuldig zijn bij het ontvangen en uitvoeren van bestellingen.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Ikdichterbij kenbaar heeft gemaakt, of een door de consument gekozen afhaalpunt van een transportdienst.
 3. Ikdichterbij zal geaccepteerde bestellingen met spoed, maar uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn.
 4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een levertermijn geeft de consument geen recht op vergoeding.
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Ikdichterbij proberen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen.
 6. Het risico van beschadiging of vermissing van producten berust bij Ikdichterbij tot het moment van bezorging.

Artikel 12 – Betaling

 1. De consument dient de verschuldigde bedragen te voldoen voordat Ikdichterbij tot levering zal overgaan.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte gegevens, zoals adresgegevens, aan Ikdichterbij door te geven.

Artikel 13 – Klachtenregeling

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 14 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Ikdichterbij, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 2. Bij Ikdichterbij ingediende klachten worden binnen beantwoord binnen 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst.
 3. Bij klachten dient de consument zich allereerst te wenden tot Ikdichterbij. Mocht er niet tot een oplossing gekomen worden, dan heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door een onafhankelijke geschillencommissie.
 4. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Ikdichterbij, zal Ikdichterbij kiezen voor het vervangen van de geleverde producten. Indien vervangen niet mogelijk is, zal Ikdichterbij een waardebon verschaffen of, op basis van het karakter van de klacht, tot terugbetaling overgaan.

Artikel 14 – Nederlands recht

 1. Op overeenkomsten tussen Ikdichterbij en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.